Landslederens årsberetning 2016

til kredsformandskabets generalforsamling
den 21. april 2017

v/ Steen Møller Laursen

Indledning
To af vores DFS-klubber i henholdsvis Gudhjem og Rønne på Bornholm har oplevet at blive ringet op af kommunens familierådgiver.

I Gudhjem var det forbi familierådgiveren kom i et hjem, hvor der var to børn, som ville have godt af at komme til i det sociale fællesskab, som han så, at klubben kunne give dem.

I Rønne handlede det om en familie fra Nepal, hvor sønnen kunne have godt af klubbens tilbud. "Er det en hindring, at de er hinduer?", spurgte familierådgiveren. Det var det selvfølgelig ikke. Det var stort for en af klubbens ledere, da drengen fra Nepal tog hendes hånd og hev hende med hen til et kors og spurgte "Hvad hedder han?". Det var stort for lederen at opleve, at her var et barn, som INTET vidste og nu kunne klubben give ham lidt fra Bibelen.

Det er rigtig gode historier fra det virkelige liv. Og hvor er det fantastisk, at vores arbejde bliver tænkt ind i kommunens arbejde på denne måde. Det måtte godt ske flere steder, fordi vi har noget rigtig godt at tilbyde både åndeligt og socialt.

Og derfor vil jeg starte min beretning med at fremhæve de fantastiske medarbejdere vi har i DFS, både lønnede og ulønnede, som ud over landet, og på landskontoret, hver dag arbejder med at inspirere, udruste og servicere ledere i klubber, i kirker og på lejre, så de kan give det største til de mindste – evangeliet om Jesus Kristus.

For det er det vi vil: At børn skal høre om Gud og Jesus, og at det må sætte sig varige spor i deres liv, så de ser Gud som deres gode og trofaste far, og Jesus som deres ven og frelser. Det er i alt sin både enkelthed og kompleksitet hele vores formål, at oplære, undervise og forkynde evangeliet om Jesus Kristus for børn på et evangelisk-luthersk grundlag, som det står i vores vedtægter.

Og det sker ud over vores land hver eneste dag. Og heldigvis ikke kun ved de lønnede medarbejdere, men først og fremmest ved de mange hundrede frivillige ledere, som uge efter uge stiller op og bruger tid sammen med børnene. Jeg tror næsten ikke der går en dag hen over året, hvor ordet om Jesus ikke forkyndes. Det er virkeligt stort og noget vi i fællesskab kan og skal være glade og stolte over.

For evangeliet har trange kår i vores land. Vi oplever flere steder, at kristendomsundervisningen desværre udvandes til at handle om dannelse og kultur, og derfor bliver irrelevant. Derfor er det en stor og vigtig opgave vi har i DFS som en røst ind i vores tid, der peger på Jesus og det som han har gjort for os. Det er det konsulenter og øvrige medarbejdere skal inspirere og opmuntre til på forskellig vis.

Medarbejdere
Når vi nu er ved medarbejdere, så har der været noget forandring siden sidste generalforsamling.

Vi har sagt farvel til Sara Holm, der sad med layout af materialerne i DFS. Layout er flyttet til indre missions hus, hvor vi køber os til ydelsen i det grafiske team for derigennem at opnå en besparelse. Og Rebekka Krüger, der har siddet med diverse opgaver i forhold til materialer, har valgt stoppe i DFS med udgangen af april 2017. Der skal lyde en kæmpe stor tak til Sara og Rebekka for jeres tjeneste i DFS.

Vi har fået en ny konsulent i flokken siden sidste generalforsamling. Britta Bank Møller startede 1. februar som konsulent for trekantsområdet og Fyn. Jeg vil også her byde dig hjertelig velkommen i flokken, Britta.

Karen Markussen flytter fra Bornholm til Jylland for her at sætte mere fokus på Messy Church, som har potentiale til at blive udbredt endnu mere end det er tilfældet nu. Og samtidig skal Karen have fokus på fritidsansatte, så vi kan styrke den del, hvilket der ikke har været så mange ressourcer til i en længere periode.

Som vi skal se senere, er det rigtig glædeligt, at der pt. en god økonomi i DFS, som gør, at vi kan øge antallet af ansættelser, så pengene bliver omsat til mission. Der har længe været søgt efter en konsulent i hovedstadsområdet, men endnu er ingen fundet til stillingen. Det er lidt ærgerligt, når vi har både økonomi og vilje til at ansætte.

Med Karens ryk til Jylland, bliver der et hul på Bornholm, som der er forskellig overvejelser i gang med at blive set på. Og endeligt skal vi have fundet en afløser for de materialeopgaver, som Rebekka har siddet med. Og vi overvejer lige nu forskellige måder at kombinere en stilling på, så vores opgaver løses bedst muligt.

Økonomi
Som nævnt er økonomien sund og god i DFS lige nu, med et godt overskud for regnskabsåret 2016. Det er meget glædeligt, men samtidig også en udfordring at kommunikere ud. For det kan jo nemt komme til at se ud til, at DFS så ikke har brug for gaver fra vores bagland. Derfor er det vigtigt at fortælle, at det gode overskud dels skyldes ubesatte stillinger, og poster, der har været ubesatte i kortere eller længere perioder.

Det er selvfølgeligt rart og trygt at have lidt på kistebunden, men vi skal ikke samle penge ind for at have dem stående i banken. De skal ud og arbejde og omsættes til mission, så endnu flere børn i Danmark kan komme til at høre om Gud. Og det er netop det vi forsøger at realisere.

DUF og nye krav
Ca. 40 procent af vores økonomi eller godt 3 millioner kr. kommer hvert år fra Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF i daglig tale. Det er jo en ganske betydelig del, og DFS ville se anderledes ud, hvis ikke vi fik dette tilskud.

Men DUF stiller nogle krav som vi selvsagt skal overholde for at blive ved med at få del i tilskuddet. Det er krav som giver en del arbejde i den enkelte klub og på landskontoret, men arbejde, som er med til at sikre, at vi kan konsulenter og andre ansatte til at støtte op om arbejdet rundt om i landet.

DUF er en service- og interesseorganisation, som arbejder for fremme børn og unges deltagelse i foreningslivet og i demokratiet med kærneværdier som deltagelse, dialog, frivillighed og indflydelse i form af medbestemmelse.

Det er værdier som DUF udmønter i sine vedtægter og krav, og som vi skal overholde i foreningen DFS. Af og til strammes vedtægter og krav fra DUF, hvilket betyder, at vi ligeledes må se på vores egne krav og vedtægter, for at sikre, at vi overholder kravene fra DUF.

Derfor skal vi senere ved denne generalforsamling stemme om nye vedtægter for DFS, som implementere disse stramninger fra DUF. Og bliver forslaget til nye vedtægterne godkendt, skal opstramningen rulles helt ud i de lokale vedtægter for kredse og klubber.

Motivationen for de nye vedtægter vil blive fremlagt senere. Her vil jeg blot nævne krav om reel medbestemmelse for alle medlemmer uanset alder. Der må således ikke stå noget om, at en formand eller anden post skal være myndig i juridisk forstand.

Et andet område for DUF, og som de vil se dokumenteret er, at medlemmerne har en reel og kontinuerlig indflydelse. Det skal ikke bare være noget der står i vedtægterne, men skal også ske i virkeligheden.

Derfor vil der herfra blive anbefalet at afholde fire årlige møder med børnerådet, hvor der laves et kort referat, og vi anbefaler i øvrigt, at alle børne medvirker. De fire gange årligt kunne være et generalforsamling eller årsfest og tre andre samlinger i begyndelsen af en almindelig klubaften.

Det vil vi lave forslag til, hvordan det kunne organiseres, så det bliver så let som overhovedet muligt for den enkelte klub, for vi er godt klar over, at dokumentationen fylder hos de klubber som er DUF-medlemmer hos os, hvilket vi håber de alle vil blive ved med, så vi kan opretholde størrelsen på det årlige tilskud.

BREAK
Sammen med Indre Missions unge er DFS godt i gang med at lave et tilbud til junior-teen området. BREAK hedder, måske I allerede har hørt om det selv om det først skydes i gang for alvor ved Indre Missions Årsmøde, hvor også DFS medvirker.

Baggrunden for den nye satsning er, at der opleves et stort fald i antallet af teenklubber i forhold til juniorklubber. Der dropper simpelthen nogle ud af fællesskabet i denne overgang, som vi med BREAK håber at kunne fastholde i det kristne fællesskab.

Nogle steder køres der både juniorklubber og teenklubber, andre steder kan der ikke laves teenklub, så de teenagere der, bliver i juniorklubben. Og BREAK er derfor først og fremmest inspiration til ledere, som står med målgruppen – altså de ældste juniorer og de yngste teenagere. Og så er BREAK arrangementer for målgruppen.

Udadrettede aktiviteter
Bag ved den rullende søndagsskole, Evigglad, har siddet et udvalg og koordineret aktiviteterne. Som noget nyt er dette udvalg blevet udvidet med et par engagerede frivillige og samtidig har udvalget fået et tvist, så deres primære opgave nu er at inspirere til udadrettede aktiviteter rundt om i landet, så flere børn, som endnu flere børn kan komme til at høre evangeliet.

Til dette har udvalget brug for hjælp fra kredsene. Derfor vil I blive spurgt om, hvad I ser af muligheder i jeres område, hvis I bare kunne drømme store drømme. Det kunne være et tilbud, når der er åben by night i en by, det kunne være en stand på en markedsplads, det kunne være ved byfester osv. Kun fantasien sætter grænser.

Når de forhåbentlig mange input er kommet ind, skal udvalget samle nogle færdige pakker, som kunne bruges ved de og de muligheder, så det bliver så nemt som muligt, at lave noget udadrettet. Det er direkte mission, og der er mange muligheder.

Materialer
Et andet materiale jeg vil nævne er Kirkefrø. Kirkefrø 1 udkom sidst på efteråret 2016 og følger 1. tekstrække i kirken. Kirkefrø 2, som så følger anden tekstrække er i fuld gang med at blive lavet, så den kan blive klar til sidst på efteråret i år.

Det er et rigtig godt og gennemarbejdet materiale, som kan bruges uanset om det er præsten der skal holde børnenes fem minutter, eller det er decideret børnekirke. Og ligesom i de andre frøudgivelser, er der masser af ekstramateriale at hente på nettet. Det er rigtig godt, at både børn og voksne hører om den samme tekst, så samtalen om det hørte kan fortsætte i hjemmet efter gudstjenesten.

Her i starten af året er vi sammen med andre organisationer, her i blandt Kristent Pædagogisk institut, i gang med et projekt, der har arbejdstitlen ”Børn i Pluralisme” som tager udgangspunkt i at forsøge at besvare spørgsmålet: ” Hvordan kan kristne fællesskaber hjælpe forældre til at støtte og inspirere deres børn til at leve i et pluralistisk/sekulært samfund i dynamikken forankring/dialog”? Altså hvordan kan fællesskaberne hjælpe forældre til at støtte deres børn i mødet med verden omkring dem, som ofte er langt fra bibelens vejledning for det gode liv.

Det foreløbige output fra gruppen er artikler til publicering på hjemmesider og diverse medier, et studiehæfte til børnefamilier, samt videooplæg til brug i forbindelse med studiehæftet. Det er et godt og vigtigt arbejde, som skal hjælpe med at fastholde børn og unge i den kristne tro, samtidig med at de lever i verden som den ser ud i dag.

Et andet projekt vi er med i er ledet af bibellæserringen. Det er et projekt der handler om at give hjælp til bibelbrug i familier. Baggrunden for projektet er en undersøgelse lavet af bibellæserringen om bibelbrug i Danmark. Undersøgelsen viste, at flere familier har brug for hjælp til fællesskab og mere struktur i deres bibelbrug i hverdagen. Formålet er at udvikle og udarbejde et produkt i en eller anden form, som kan hjælpe familierne med at åbne bibelen sammen i hverdagen.

Og i forbindelse med materialer, vil jeg slutteligt også nævne en undersøgelse som hjemmesiden adamogeva.dk har stået for. I undersøgelsen blev der spurgt til sex, seksualitet, porno og andet. En af undersøgelsens resultater er, at en del besvarelser viser, at porno blev set første gang i junioralderen. Vi har altså en forpligtelse til også at berøre dette emne.

Men hvordan det skal gøres bedst muligt, så ledere kan være i det og uden at normalisere brug af porno, er vi ikke færdige med at overveje. Den opgave ligger hos materialeudvalget at arbejde videre med.

Af alle disse tiltag kan vi se, at børn og familier hænger meget tæt sammen, og at arbejde blandt den ene gruppe sætter ringe i vandet, som har potentiale til at skabe forandring for den anden gruppe.

Blade
Også i 2016 udgav vi bladene ”Superfrø” til børnene samt lederbladet ”Små skridt”. Der opleves desværre en nedgang i antallet af abonnenter til Superfrø, og en arbejdsgruppe er nedsat til se nærmere på årsagen til dette.

Engagement i udlandet
Indien har også fyldt for DFS i 2016 både med økonomiske forpligtelser og engagement i søndagsskolearbejdet. Det er en virkelig dejlig mulighed vi har for at ikke bare børn i Danmark kan høre om Jesus, men også på den anden side af jorden. Tak til Bjarne Gertz Olesen for dit utrættelige arbejde for, at indiske børn kan høre om Jesus.

Repræsentationer
DFS sidder med i mange udvalg og fora, både blandt missionsforeninger og i folkekirkeligt regi, hvor vi får lov til at repræsentere børnenes stemme i forhold til tro og oplæring.

Jeg vil ikke nævne dem alle, for listen er lang, men blot nævne, at selv om der bruges en del tid og energi på det, så er det utroligt vigtigt at vi er med for hele tiden at løfte flaget for børnene sag og fokusere på evangeliets forkyndelse for børnene.

Tak
Jeg vil slutte med at sige tak. For der er meget at være taknemmelig for.

En af konsulenterne fortalte mig, at de i deres børneklub har en dreng, som ved rigtig meget om bibelhistorie, så der har været mulighed for at udbygge vores eget materiele med en bibelsk tidslinje, nogle landkort, noget nørderi og en masse mere for at blive ved med at kunne give drengen noget.

Det vidner om, at der er steder hvor der kommer mange børn fra ikke kirkevante hjem, men også steder, hvor de hører bibelhistorie fra de er helt små og bliver sultne efter mere viden. Det er jo fantastisk.

Tak til de mange, mange frivillige, som uge efter uge stiller op til en tjeneste i DFS på den ene eller anden måde. Det være sig i klubben, på lejr og meget mere.

Tak til LU for samarbejde og den tillid I har vist mig.

Tak til medarbejdere for det arbejde i gør for at give det største til de mindste både direkte og indirekte.

Og ikke mindst TAK til Gud fordi så meget lykkes.

Steen Møller Laursen
Landsleder i DFS

Kontaktperson

DFS' landskontor, Kirsten B. StendahlMan-tor 9.30-15
Fre 9.30-14
Direkte:8227 1214Email:kontakt@soendagsskoler.dk

Facebook

soendagsskoler.dk bruger cookies. Mere information OK