Nadver

Her på siden finder du en af samlingerne fra Børnefrø bog 3: Først et opslag fra bogen som pdf, derefter de tilhørende hjælpemidler.

Rigtig god fornøjelse med at formidle påsken for børnene.

KIRKEÅRETS HØJTIDER

46 · Nadveren

Nadver

Baggrund & Leksikon

 

Ifølge Katekismus Updated:
Hvad er nadveren?
Nadveren er vor Herre Jesu Kristi legeme og blod i skikkelse af brød og vin, som er indstiftet af Kristus selv for os kristne til at spise og drikke. Hvad gavner nadveren? Jesus siger: ”gives for jer” og ”udgydes for jer til syndernes forladelse”. Ved disse ord får vi i nadveren syndernes forladelse, liv og frelse. For hvor syndernes forladelse er, dér er også liv og frelse.
Hvordan kan det at spise og drikke gøre så meget? Det er bestemt ikke det at spise og drikke, der gør det, men de ord, der står. Disse ord er – sammen med det at spise og drikke – hovedsagen i nadveren. Den, som tror disse ord, har, hvad ordene siger, nemlig syndernes forladelse. Hvem modtager nadveren værdigt? Det kan være gavnligt at faste. Men værdig til at modtage nadveren er den, som tror på disse ord. Den, som ikke tror på disse ord, modtager nadveren uværdigt. For ordene ”for jer” kræver netop troende hjerter.
Se derudover Salmebogen side 974f.
Matthæus, Markus, Lukas og Paulus citerer alle Jesu indstiftelsesord af nadveren (Matt 26,26-29. Mark 14,22-25. Luk 22,17-20. 1 Kor 11,23-26). Dette understreger, hvor betydningsfuld nadveren er.
Den ny pagt: Når Jesus bruger et ritual fra den gamle pagt og viser dermed, at alt i den gamle pagt peger hen imod ham selv. Den gamle pagt blev indstiftet, da Gud pålagde Abraham at indvie alt til sig ved at omskære drengebørn (1 Mos 17,1-14; 2 Mos 24,8). Det er værd at lægge mærke til, at Guds pagt er en ensidig aftale fra Guds side.
Forskellige kirkesamfund har forskellig opfattelse af nadveren. I den katolske kirke mener man, at brødet og vinen ved indstiftelsen forvandles til Jesu legeme og blod. Modsat dette er de reformertes synspunkt. Her betragtes brød og vin overvejende som symboler på Jesu legeme og blod. I den lutherske kirke mener man ikke, at der sker en forvandling, men at brødet og vinen er mere end symboler. Det er brød og vin, og det er Kristi legeme og blod. I nadveren modtager man Jesus selv.
Nadveren er et af de to sakramenter (dåb og nadver) i den lutherske kirke. Et sakramente er en handling, hvor Guds ord og et synligt tegn forenes, og som er indstiftet af Jesus selv.
Nadveren blev indstiftet ved påskemåltidet, som blev det sidste måltid, Jesus delte med sine disciple. Judas var også med. Det at spise sammen tillagde man på Jesu tid stor betydning. Det var et tegn på venskab og fællesskab.
I det komplette påskemåltid indgik påskelammet, men da dette var et offer, skulle det slagtes/ofres i templet i Jerusalem. De mennesker, der ikke fejrede påske i Jerusalem, havde ikke lam, men spiste i stedet usyret brød på lammets plads i ritualet. I dag spiser jøderne heller ikke lam skærtorsdag, da man så kunne tro, at de havde ofret uden for templet.
I det jødiske påskemåltid indgår en mængde symbolske retter, som skal minde israelitterne om deres tid i Egypten, fx bitre urter og saltvand (minder om tårer og bittert slid som slaver) og daddelmos (det ler, de lavede mursten af). Desuden også usyret brød, dvs. brød, der ikke har hævet, nærmest som fladbrød. Hvis festen blev holdt i Jerusalem, var der også lammesteg (se baggrund). Ved hver ret læses et bestemt stykke af Skriften/Bibelen, så alle kan huske, hvorfor de nu spiser netop dette.
Ved måltidet handlede Jesus, som en almindelig jødisk husfar ville handle. Han bad bordbøn, brækkede brødet i stykker og delte det ud samt knyttede en kommentar til. Det nye ved Jesu handling var de ord, som han knyttede til handlingen. De var udsædvanlige.
Ved den jødiske påske (pesach) fejrede de deres folks udfrielse fra slaveriet i Egypten. Pesach betyder forbigang. Det var Gud selv, der havde befalet israelitterne at mindes dette hvert år (3 Mos 23,4f.). Man begyndte påsken med at spise et helt specielt måltid. De spiste bl.a. påskelam, usyret brød, det vil sige brød, der er bagt uden hævemiddel, og bitre urter. Det specielle ved påskelammet var, at det skulle slagtes i templet, derfor tog mange jødiske familier af sted for at fejre påske i Jerusalem.
Blodet på stolpen: I Egypten skulle israelitterne slagte påskelammet og smøre blodet på dørstolperne, og de, der var i huset, blev frelst. Dette var en klar parallel til Jesu død. Hans blod frelste os.

Bemærk: Hvis I overvejer at tage børnene med til gudstjeneste eller holde altergang på en lejr, så gør forinden overvejelser om, hvad det vil være godt at vide, hvis man aldrig har været til alters før. Hvad gør man, og hvad gør man ikke – og hvorfor?

Hvad er nadveren – helt praktisk?
Et måltid, hvor man mindes Jesu død på korset for menneskets synder.
Jesus gav nadveren (hans legeme og blod) til dem, der tror på ham.
Nadveren hører til i den kristne menighed.
Man knæler ofte ned ved alteret for at vise Gud sin respekt.
Man er stille ved nadverbordet, så man ikke forstyrrer hinanden
Man kan tænke på og tale med Gud. Fx om tilgivelsen, takke ham for hans død på korset, takke ham, fordi han frelser mennesker osv.
Ofte er alterskranken en halvcirkel. Det kan minde os om, at der er en ”usynlig” anden halvdel, at der findes andre kristne, som også tror på Jesus og modtager nadveren, og at vi er en del af Guds familie på tværs af kulturer og tidsaldre.
Nadveren er for hele Guds store familie. En dag skal halvcirklerne sluttes til et stort rundt bord. Det sker, når Jesus kommer igen og alle, der tror på Jesus, samles i Guds hus, i himlen. Her vil Jesus selv også være med til bords. Vi skal se ham sådan helt rigtigt og sidde og spise sammen med ham.
Præsten siger de ord, som Jesus sagde den gang (se dagens tekst).
Brødet og vinen skal indstiftes. Det bliver mere end det, vi kan forestille os og forstå.
Præsten deler brød og vin ud.
Nogle præster lægger hånden på de små børn i stedet for at give dem vin og beder Gud velsigne barnet.
Præsten siger ofte et vers fra Bibelen, man kan huske på bagefter.
Korstegnet. Præsten slår også korsets tegn for sig. Demonstrer, hvordan præsten gør (tommel, pegefinger og langemand på højre hånd samles og føres fra pande til bryst og fra venstre til højre skulder). Man bruger tre fingre, der symboliserer Gud Fader, Søn og Helligånd, over vores forstand/hjerne og vores følelser/hjertet. Man kan også slå korsets tegn over sig selv, efter at præsten har gjort det. Det gør man for at sige, at dette tilhører Gud. Det kors, man tegner, er tomt, for Jesus hænger ikke på det mere, han er opstået fra de døde.

---

Leksikon

Faders rige: Den nye jord.
Velsignede brødet:
Bad bordbøn.

 

LUK VINDUET Udskriv
Flonellograf

Nadver

Flonellograf

 

Tekst: Matt 26,26-29

Eksempel 1

Ill. af Matt 26, 26-29 - Nadveren

Baggrund: Indendørs med vindue (239A).

Figurer: Jesus (92F) ved bordet (226) placeres på midten. Discipelgrupperne (92B, 92C) placeres delvis skjult bag bordet på hver sin side af Jesus. Disciplene (92D, 92E) sættes ved hver sin bordende.

Eksempel 2

Ill. af Luk 22,7-23; 39-46 – Skærtorsdag

Scene 1: Indstiftelsen af nadveren.

Baggrund: Indendørs med vindue (230A).

Figurer: Jesus (92F) ved bordet (226) placeres på midten. Discipelgrupperne (92B og 92C) placeres delvis skjult bag bordet, på hver sin side af Jesus. Disciplene (92D og 92E) sættes ved hver sin bordende.

(Se hæftet ”Betty Lukens. Through the Bible in Felt. Teacher’s manual” s. 219).


LUK VINDUET Udskriv

Nadver

Undringsdelen

Til samtale: Matt 26,26-29

Hvad undrer du dig over, når du hører om nadveren?

Hvorfor mon Jesus gerne vil have, at vi skal spise hans ”krop” og drikke hans ”blod”?

Hvad fortæller det om Jesus, at vi kan gå til nadver, når vi mødes i kirken?

Jesus givet os nadveren. Er det for hans eller vores skyld?

Tilgivelse er Guds store gave til os. Hvem vil Jesus tilgive?

Hvordan kan man få tilgivelse hos Gud?

Hvordan kan man tilgive andre?

 

LUK VINDUET Udskriv

Nadver

Tale-male-bræt

 

Brug stykket ”Skærtorsdag”
Stykket handler om en række hv-spørgsmål, som tale-male-brættet efterhånden svarer på. Hvad tænkte Jesus på den sidste aften i sit liv, hvor han var synlig på jorden? Hvad tænkte han om Peter, Judas, dig og mig. Hvor spiste disciplene? Hvordan bruger vi nadveren i dag?
(Download bilag her til højre)

 

 

Nadver

Drama

Totalteater over Matt 26,17-29
Lav totalteater, hvor alle er klædt ud som disciple. De sidder omkring spisebordet og ”Jesus” deler brød og vin ud. Totalteater er med til at lege beretningen ind i børnene. Brug fantasien og leg dig ind i Jesu sidste måltid med sine disciple.

 

 

LUK VINDUET Udskriv

Nadver

Levende fortælling

Tekst: Luk 22,7-23; 39-46

(”Levende fortællinger” – er en opdigtet fortælling, hvor man møder Biblens personer ”live” og ser den bibelske beretning ud fra en af hovedpersonernes synsvinkel. Klæd dig ud, lad dig inspirere af nedenstående og find evt. dine egne ord.
Læs den angivne bibeltekst som en del af din egen forberedelse.)

Johannes og nadveren

”Hej med jer. Jeg hedder Johannes. Jeg er en af Jesu disciple. Det er bare så spændende at være discipel af ham, for der sker altid så meget sammen med ham; syge bliver raske, blinde kommer til at se, lamme går, døve hører, og Jesus fortæller og fortæller så mange dejlige historier… Og så var der den gang, hvor han sendte Peter og mig af sted på en opgave.

Vi skulle finde et sted, hvor vi kunne holde påskemåltid sammen. Men Jesus vidste allerede, hvor det var. Han bad os nemlig om at gå ind i en by og finde en mand med en vandkrukke, så skulle vi følge efter ham hen til et hus, og så skulle vi spørge hans ejer om, hvor det rum var, som Jesus skulle bruge til påskemåltid.

Vi syntes, det lød meget mærkelig, for der er jo mange, der går med vandkrukker, og hvordan ville vi lige finde den rigtige, og hvorfra vidste Jesus, at der var en, der havde plads til os. Men vi turde ikke spørge mere, så vi gjorde bare, som Jesus sagde, selvom vi undrede os. Vi gik ind i byen, og straks så vi en mand, som vi fulgte efter. Da vi kom hen til huset, spurgte vi efter ejeren af huset, og så kom han og viste os det rum, hvor vi skulle være.

Altså, Jesus er bare stor, det er utroligt, hvad der sker, når man gør det, han siger.

Nu gik vi i gang med at forberede måltidet, og senere så kom Jesus og de andre disciple. Da vi sad ved bordet, skete der noget mærkeligt. Jesus tog vinen og løftede den op og sagde: ”Dette er mit blod, som jeg giver til jer, derefter tog han brødet og løftede det op og sagde. Dette er mit legeme, spis det og tænk på mig.”

Vi kiggede alle på hinanden, og vi vidste, at nu skete der noget helt særligt, selvom vi ikke helt forstod det. Vi var bare stille og iagttog Jesus.

Senere gik vi ud i en have, hvor vi for første gang så Jesus rigtig bange - det havde vi ikke set før. Vi andre havde ofte været bange, men Jesus havde altid været rolig - selv dengang, hvor vi alle troede, vi skulle drukne i stormvejr. Men nu var Jesus bange, og det blev vi også, for vi vidste, at der skulle ske noget helt særligt snart, men det vil jeg fortælle jer om en anden gang.”

Pointe: Jesus ved, hvad der skal ske.

Ideer til udklædning: Et farvet lagen

 

LUK VINDUET Udskriv

Nadver

Kreative ideer & aktiviteter

Baggrunden for, hvorfor jøderne spiste usyret brød ved påskemåltidet:
Usyret brød har sin oprindelse fra dengang, Gud førte israelitterne ud af Egypten. De havde så travlt med at komme af sted, at de ikke tog sig tid til at lade brødet hæve, derfor benævnes det usyret/uhævet brød. Da ordren til afrejse blev givet, pakkede de hurtigt den ubagte brøddej i deres rygsække og begav sig tværs over ørkenen. Ørkenheden bagte brødet til flade matzah. Faktisk kan alle kosher brødopskrifter bruges, så længe dejen ikke hæver.
Man kan købe usyret brød i mange butikker i dag, det kaldes matzah, matso, matzos eller matzoth.

---

Bage brød – Jesus er livet brød
Form dejen i sjove figurer. Sæt små skilte på brødet, når det er bagt, hvor der står ”Jesus er livets brød”. I kan også udstikke brødet med et glas, så det ligner oblater.
Gå til legekasse.dk

---

Kirkebesøg
Besøg den lokale kirke. Lad børnene se inventaret, især nadverskranken. Gennemgå evt. bibelteksten i kirken.

---

Fold en kirke
Du kan folde en kirke i papir og få den til at stå. Tag et ark A5 papir. Fold det helt igennem på tværs og kun på langs i den ene side. Og fold så papiret ud igen. Se fig. 1.
Klip en revne ind til midten af papiret og bøj flappen ned, som vist på fig. 2. Nu har du kirkeskibet.
Fold tårnet som vist på fig. 3.
Derefter laver du tag på tårnet og kirkeskibet ved at folde tre trekanter som på fig. 4. Bøj trekanterne indad i stedet for bare rundt, så bliver din kirke flottere.
Tegn dør og vinduer på kirken. Kirken skulle kunne stå selv, når kirkeskibet ikke er klemt helt sammen.
Hvis du vil, kan du folde den åbne side af kirkeskibet på midten og klippe som på fig. 6, så har du en kalk og et brød som på fig. 7.
(Download bilag her til højre)

 

 

Nadver

Lege

 

Kryds og bolle med vin og brød
Klip spillepladen, de tre brød og vinglas ud. Brug de samme spilleregler som i kryds og bolle – men nu gælder det om at få tre brød eller tre vinglas på stribe.
(Download bilag her til højre)

---

Vendespil med brød
(Download bilag her til højre)

---

Hvem finder livets brød?
Lad børnene være sammen to og to. De skal nu skiftevis vende et brik. Den, som får brikken med oblaten, har vundet.
I kan evt. udskrive flere sæt med brød, så der er flere brikker, som skal vendes.
(Download bilag her til højre)

---

Løb om nadveren
Post 1: Lav kimsleg med mad. Smag og gæt, hvad det er, man spiser. Hvordan smager usyret brød fx?
Post 2: Lad holdet fremstille scenen, hvor Jesu indstifter nadveren. Byg med legoklodser, tegn eller lav noget af naturmaterialer, alt efter, hvad der til rådighed, hvor løbet afholdes. Bedøm efter udseende og tid.
Post 3: Bage snobrød over bål.
Post 4: Gå til kirken og fortæl, hvad der foregår, når nadveren afholdes.
Post 5: Find ting, hvis forbogstav danner ordet: Nadver.

---

Ihukommelse af mig…
Giv deltagerne en seddel på panden med et navn eller tegneseriefigur, de kender. De skal så gå rundt og spørge hinanden: Er jeg en dame? Er jeg en fra tv? Osv.
Man må kun svare hinanden med ”ja” og ”nej”. Den, der først gætter, hvem man er, har vundet. Vedkommende sætter sig ned, og legen forsætter, til den sidste har gættet. Hvad er det man husker folk på? Hvad kan man kender personen på?
Jesus siger, at vi skal huske ham, når brødet og vinen deles ud. Vi skal gøre det til minde om ham. Det vil han huskes for.

 

Nadver

Særligt for drenge

 

Kirkesølvet at stjålet
Gem kalken (bægeret) og disken (fadet) og fortæl, hvordan nogle tror, at der har været røvere i kirken og stjålet kirkesølvet. Det er lykkes at finde de andre ting, men kalk og disk, til brug ved nadveren er væk. Skattejagten kan opbygges med kodeord og hjælpebrikker. Ingen ved måske om røverne har forladt kirken, så der kan stadig ske flere ”uhyggelige” ting...

 

LUK VINDUET Udskriv

Nadver

Opgaveark for kvikke hoveder

 

(Download bilag her til højre)

Opgaveløsning
Opgaveark A (5-6 år)

 1. Tegn, hvor du har fået eller kan få nadveren.
 2. Find, hvad der passer sammen.
  I nadveren får vi:
  Svar: Brød, som også er Jesu legeme, vin, som også er Jesu blod.
 3. Ud over brød og vin er der også en anden vigtig ting, der bruges ved nadveren. Hvad er det?
  Svar: Bibelen.
 4. Tal om, hvordan den bruges i nadveren.
  Svarforslag: Uden Guds ord var brødet kun brød og vinen vin. Guds ord knytter løfterne til handlingen.
 5. Præsten laver en bevægelse, efter han har delt brød og vin ud. Tegn, hvad han tegner i luften.
  Hvorfor gør han det, og hvad har det med nadveren at gøre?
  Svar: Han tegner et kors. Nadveren minder os om Jesus død på korset, så vi kan få tilgivelse.
 6. Hvorfor er det godt, at Gud vil tilgive os?
  Svarforslag: Så kan vi komme hjem i Himlen.

---

Opgaveløsning
Opgaveark B (7-9 år)

 1. I nadveren bruges tre ting. Hvilke?
  Svar: Brød, vin, Guds ord.
 2. Hvad betyder det at gå til alters? Hvordan foregår det? Hvad kan man snakke med Jesus om, når man får brød og vin? Fortæl, hvordan det er at være med til alters, hvis du har prøvet det.
 3. Find 5 fejl på billedet, og tal om fejlene.
  Svar: Præsten hælder sodavand op, præsten går med kokkehue, en sover, der er en kænguru, de får fisk.
 4. Jesus giver os tilgivelse, derfor skal vi skal også tilgive hinanden. Tegn eller skriv 3 eksempler på, hvornår man kan tilgive andre.
  Svarforslag: Et barn slår en anden, række tunge/peger fingre, tager en andens bold/slik osv.
 5. Har du oplevet at få tilgivelse for noget dumt, du har gjort? Hvordan har man det bagefter?

 

Nadver

Øvrige illustrationer

Bage usyret brød
Forespørg evt. præsten om I må bage usyret brød til den næste lokale gudstjeneste, hvor der er altergang.
Se opskrift på usyret brød på legekasse.dk

---

IIlustrationer
Illustrationer til brug i tekstgennemgangen
Fra materialet: 3x3 illustration søndagens tekst. 1 år, Lohse
(Download bilag her til højre)

---

Fra nadverord til det lokale nadverbord med illustrationer
Brug illustrationerne med nadverordene, illustrationerne, opgaverne og tegn til sidst den lokale altertavler og det lokale nadverbord.
(Download bilag her til højre)

---

Illustration - Bibelen som livets brød
(Download bilag her til højre)

Brug dettes billede som et puslespil.
Ud fra bibelteksten findes der et symbol – Bibelen som livets brød. Dette klippes nu i stikker, og brikkerne gemmens i lokalet. Børnene går én efter én og finder en brik hver. Man kan hjælpe barnet på vej på samme måde som i legen ”Tampen brænder”. Symbolet samles, klistres på et nyt stykke karton og hænges op.

---

Billede
Tag et billede med af Jesu indstiftelse af nadveren, fx flonellograf eller en plakat.

---

Billeder til brug under forklaringen
(I kan finde billeder i PowerPoints)

Brød
Oblaten forestiller en mønt. Det er ikke kongens mønt, men derimod Jesu betaling for os. Derfor er der et kors på oblaten.

Vin
Brug evt. billedet med, at vi kan se vores eget spejlbillede i glasset før nadveren, men bagefter er vi selv blevet dækket af Jesu (blod), når vi ser i glasset igen.

---

Bibelvers på brød
Kopier et sæt ”brød” og bibelvers i karton (A6) Børnene skal selv lime bibelverset på.
(Download bilag her til højre)

 

Nadver

Øvrig inspiration

Syng et huskevers
Mel: Sol, sol kom igen, for du er min bedste ven… Sky, sky gå din vej….

Jeg er livets brød,
siger Jesus om sig selv.
Jeg er livets brød,
siger Jesus om sig selv.


LUK VINDUET Udskriv

Se også...

Hjælpemidler til børnefrø

Disse online hjælpemidler er fra Børnefrø 3
– én samling ud af de 43 i bogen

Er du interesseret i at høre mere om Børnefrø eller hjælpemidlerne, så kontakt os.

Rigtig god fornøjelse sammen med børnene!

Kontaktperson

Lissen Margård Bendix JensenKonsulent i DFS (materialer)
Direkte:5056 8304Email:lissen@soendagsskoler.dk